avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El lloc web www.orquideacomunicacio.com (en endavant, el lloc web) és propietat d’Orquidea Comunicació, amb NIF J67242669 i domicili fiscal C/ de l’Alba 13, Entr. 2a, 08012, Barcelona. El seu ús implica l’expressa i plena acceptació de les condicions generals del mateix, així com la garantia d’acompliment dels requisits particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del portal.

Les condicions generals d’ús d’aquest lloc web descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que Orquidea Comunicació podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informats dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, Orquidea Comunicació informa a l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les condicions generals d’ús serà rebuda i solucionada contactant a través de l’adreça de correu electrònic hola@orquideacomunicacio.com.

OBJECTE

 • Orquidea Comunicació subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents condicions generals d’ús així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant “política sobre protecció de dades”). L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions d’ús, reservant Orquidea Comunicació el dret a modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les condicions generals d’ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol de les mateixes aquí disposades, s’ha d’abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web.
 • Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc web de continguts i/o serveis específics. La utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 • L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva d’Orquidea Comunicació i/o tercers, que tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic.
 • Per tot això l’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a Orquidea Comunicació de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari.
 • Les presents condicions generals d’ús d’aquest lloc web no confereixen als usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Orquidea Comunicació o el tercer titular dels drets afectats.
 • Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. Orquidea Comunicació és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada entitat.
 • Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Orquidea Comunicació l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Informació preliminar

 • De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat l’usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través del lloc web www.orquideacomunicacio.com puguin ser incloses en un fitxer de “subscriptors”, “clients” i/o “proveïdors”, segons el cas.
 • La present política de privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es trobin enllaçades pel lloc web.
 • Amb això Orquidea Comunicació manifesta el seu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cada un dels usuaris del lloc web.

Principis per al tractament de dades

D’acord amb el RGPD, per tractar les dades personals dels usuaris aplicarem els principis següents:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, informarem del termini de conservació corresponent. En el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Prendrem totes les mesures encaminades a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades per part de tercers.

Finalitat de les dades recollides i consentiment al tractament

 • Tal com recull la normativa, s’informa a l’usuari que, a través dels formularis de contacte o les subscripcions al blog, es recullen dades que s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: pressupostos, consultes o auditories, butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes, així com altres comunicacions que Orquidea Comunicació entén interessants per als seus usuaris. Els camps marcats com de resposta obligatòria són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.
 • Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels usuaris.
 • Únicament el titular tindrà accés a les seves dades i, en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.
 • L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment de doble opt-in, s’entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l’usuari al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.
 • En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni molts menys cedirem a un tercer aquestes dades.

Legitimació

 • Gràcies al consentiment, podem tractar les dades de l’usuari i és requisit obligatori per poder subscriure’l al lloc web.
 • L’usuari pot retirar el seu consentiment en el moment que ho desitgi.

Categoria de les dades

 • Les dades demanades no són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com a dades identificatives: nom, cognoms, email.

Temps de conservació de les dades

 • Conservarem les dades de l’usuari durant el temps legalment establert o fins que demani eliminar-les.

Exactitud i veracitat de les dades

 • L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que ens faci arribar, eximint-nos de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.
 • Com a usuari ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

Compliment de la normativa d’aplicació

 • A partir de maig de 2018, Orquidea Comunicació es regeix per la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades: el RGPD.
 • Així mateix, Orquidea Comunicació informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment a l’usuari per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.
 • En compliment del que estableix la normativa, informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers d’Orquidea Comunicació i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.
 • Addicionalment, l’usuari consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis d’Orquidea Comunicació.
 • En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’usuari podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos en l’apartat “Exercici de drets”.

Mesures de seguretat

 • De conformitat amb el que preveu el RGPD, Orquidea Comunicació té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.
 • Igualment, el web disposa de certificat SSL per la qual cosa es garanteix la seguretat de les seves dades.

Exercici de drets

 • Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del web www.orquideacomunicacio.com podran dirigir-se al titular per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.
 • La persona interessada podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Orquidea Comunicació amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça:

ORQUIDEA COMUNICACIÓ
C/ de l’Alba 13, Entr. 2a,
08012 Barcelona

Modificació de la política de privacitat

 • Orquidea Comunicació es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la política de privacitat serà publicada amb raonable antelació de la seva efectiva aplicació. L’ús del web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

Responsable del fitxer i encarregats del tractament

 • El responsable del fitxer de dades és Orquidea Comunicació, amb NIF J67242669 i domicili fiscal C/ de l’Alba 13, Entr. 2a, 08012, Barcelona.
 • Com a encarregats de tractament aliens a l’esmentat responsable, Orquidea Comunicació ha contractat els serveis de hosting a 10DENCEHISPAHARD, S.L., (identificat amb la marca comercial CDmon), amb domicili social a C/ Girona 81-83 local 6, 08380, Malgrat de Mar, amb CIF B-62844725 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34.568, foli 11, full B 251.048, inscripció 1a, que proporciona els serveis de hosting de la web. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en aquest enllaç.

Serveis oferts per tercers en aquest web

 • Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, Orquidea Comunicació utilitza els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Hosting: CDmon
Plataforma web: WordPress.org
Plataforma de plantilles per a WordPress: ElegantThemes

No vols rebre informació o desitges revocar el teu consentiment?

 • De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, d’11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l’ús de la teva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Per a això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça hola@orquideacomunicacio.com.
 • En relació amb la gestió de les teves dades associades als perfils socials d’Orquidea Comunicació, l’exercici del dret d’accés dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, et recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control d’Orquidea Comunicació. A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials d’Orquidea Comunicació, eliminar els continguts que deixin d’interessar o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

Sistemes de captura de dades personals i finalitat

 • Orquidea Comunicació captura la informació següent de l’usuari en la navegació del lloc web:

a) Formulari de contacte, on l’usuari ha d’omplir els camps de nom i cognoms, correu electrònic i missatge. La finalitat és la recepció i resposta de consultes, suggeriments o contactes professionals. El sistema també detecta i informa de la direcció IP, data i hora d’accés. Aquest lloc web no utilitzarà mai la IP per identificar els seus usuaris.

b) Formulari de subscripció als continguts del blog, omplint únicament el camp de correu electrònic. La finalitat és notificar les persones subscrites al blog de la publicació de nous continguts, així com altres novetats, ofertes o informacions d’interès.

c) Comentaris als articles del blog, on és necessari incloure el nom i un correu electrònic. La finalitat és comentar els articles i donar-ne l’opinió respectant la llibertat d’expressió. Les dades personals introduïdes en els comentaris seran utilitzades exclusivament per a moderar-los i publicar-los.

d) Cookies (veure apartat Cookies).

e) Google Analytics, amb l’objectiu d’estudiar les preferències dels usuaris, les característiques demogràfiques, els patrons de tràfic, i altra informació per conèixer millor l’audiència i detectar les seves necessitats.

Plugins socials

 • A la nostra pàgina web t’oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials. Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les dades de perfil amb la informació i la teva visita a aquesta pàgina web. Per tant, és convenient informar-se sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils en xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Acceptació, consentiment i revocabilitat

 • L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part d’Orquidea Comunicació en la forma i per a les finalitats indicades en el present apartat.
 • Com s’ha informat en les presents polítiques de privacitat, l’usuari podrà en qualsevol moment revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

COOKIES

 • Orquidea Comunicació es reserva el dret d’utilitzar cookies al lloc web, per tal de reconèixer com a usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les cookies utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari.
 • Gràcies a les cookies Orquidea Comunicació pot reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació als perfils demogràfics dels usuaris així com mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.
 • Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’usuari en el lloc web, quan l’usuari permeti la recepció. Més informació sobre la nostra política de cookies.

HIPERVINCLES

 • L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el lloc web de Orquidea Comunicació, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de Orquidea Comunicació.
 • El lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, Orquidea Comunicació no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garantir i/o oferir els serveis o informació que es puguin proporcionar a través dels enllaços de tercers.
 • Es concedeix a l’usuari un dret limitat revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web:

(I) no podran donar a entendre que Orquidea Comunicació recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;
(II) no podran falsejar la seva relació amb Orquidea Comunicació ni afirmar que Orquidea Comunicació ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius d’Orquidea Comunicació;
(III) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit;
(IV) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal;
(V) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. Orquidea Comunicació podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de les quals haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. Orquidea Comunicació no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.
En conseqüència, Orquidea Comunicació no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

 • Orquidea Comunicació es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

 • L’usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:
(I) la legislació aplicable en cada moment;
(II) les condicions generals del lloc web;
(III) la moral i bons costums generalment acceptats i
(IV) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el lloc web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Orquidea Comunicació o a tercers per la informació que faciliti.

 • No obstant el que estableix l’apartat anterior l’usuari haurà així mateix d’abstenir-se de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes condicions generals d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics d’Orquidea Comunicació, dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades d’Orquidea Comunicació, tercers proveïdors i altres usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets d’Orquidea Comunicació o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i/o dels continguts.

i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(I) De totes maneres sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
(II) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
(III) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
(IV) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
(V) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
(VI) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
(VII) Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a Orquidea Comunicació o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
(VIII) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
(IX) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
(X) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del lloc web.

 • Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a Orquidea Comunicació qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no s’efectuï la notificació anterior, Orquidea Comunicació quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim.
 • Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents condicions generals d’ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per Orquidea Comunicació.

RESPONSABILITATS

 • Orquidea Comunicació no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.
 • Orquidea Comunicació no es fa responsable de les decisions que pugui adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.
 • Orquidea Comunicació podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix que són contraris a aquestes condicions generals d’ús.
 • Orquidea Comunicació no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui a hola@orquideacomunicacio.com. En especial no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:
  (I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d’Orquidea Comunicació.
  (II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o altres.
  (III) Abús indegut o inadequat del lloc web.
  (IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
 • Les administradores d’Orquidea Comunicació es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el lloc web.
 • Orquidea Comunicació exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris del lloc web. Així mateix, Orquidea Comunicació queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’usuari reclamat per Orquidea Comunicació dels danys o perjudicis causats.
 • L’usuari defensarà, indemnitzarà i mantindrà a Orquidea Comunicació indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del lloc web. Així mateix, l’usuari s’obliga a indemnitzar Orquidea Comunicació davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc web.

DURADA I ACABAMENT

 • La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Orquidea Comunicació podrà donar per acabats o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, Orquidea Comunicació anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

DECLARACIONS I GARANTIES

 • En general, els continguts i serveis oferts al lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir, Orquidea Comunicació no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

FORÇA MAJOR

 • Orquidea Comunicació no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 • Les presents condicions generals, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes condicions generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquest fet no farà que les presents condicions generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt.
 • En aquestes situacions, Orquidea Comunicació procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

Pin It on Pinterest